Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?

Katarzyna Zalewska21 października 2021Komentarze (0)

Dziś wracam do tematu dokumentacji medycznej i odpowiem na ważne pytanie – kto ma dostęp do dokumentacji medycznej? W dokumentacji jest wiele ciekawych informacji, które dotyczą pacjenta, ale też sposobu leczenia. Dlatego lepiej, aby dokumentacja nie dostała się w niepowołane ręce.

Najprostsza odpowiedź na tytułowe pytanie to pacjent oraz lekarz (szeroko personel medyczny). Ale przytoczę kilka przykładów, które pokażą tą pozornie prostą sprawę z zupełnie innej perspektywy.

Kwestie dostępu do dokumentacji medycznej reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. O ile za życia pacjenta nie ma problemu z jej udostępnieniem, to schody zaczynają się po jego śmierci, jak też w innych przypadkach.

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Co do zasady po śmierci pacjenta dokumentacja udostępniana jest osobie upoważnionej przez niego za życia lub osobie, która w tym momencie była jego przedstawicielem ustawowym. Ponadto, dokumentacja może być udostępniona innym osobom bliskim wskazanym przez pacjenta. Mogę ten fragment podsumować: łatwo to już było:).

Trzeba jasno wskazać, że mogą wystąpić sytuacje konfliktowe, rodzące spór co do tego, kto ma dostęp do dokumentacji medycznej. Tu zatrzymam się na nieco dłużej.

Jeżeli między osobami bliskimi dojdzie do sporu kto ma prawo do dokumentacji medycznej, zgody musi udzielić sąd.

Dzieje się to w postępowaniu nieprocesowym, wszczętym na wniosek osoby bliskiej lub co ważne OSOBY WYKONUJĄCEJ ZAWÓD MEDYCZNY. Dlaczego – ponieważ lekarz może mieć uzasadnione obawy co do tego czy osoba bliska rzeczywiście powinna mieć dostęp do dokumentacji.

Warto wskazać, że nawet w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd może wyrazić zgodę na udostępnienie tej dokumentacji osobie bliskiej w dwóch przypadkach spełniających przesłankę niezbędności:

 • w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta,
 • dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Co w takim postępowaniu bada sąd? Przede wszystkim interes uczestników postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolę zmarłego pacjenta, jak też okoliczności wyrażenia sprzeciwu. Sąd też określa zakres udostępnienia takiej dokumentacji.

Wynika z tego, że zagadnienie udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta jest bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać.

Jakim podmiotom udostępnia się dokumentację medyczną?

Jako lekarz prowadzący gabinet lekarski masz obowiązek udostępnić dokumentację medyczną także:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń,
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej,
 4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 6. Agencji Badań Medycznych,
 7. ministrowi zdrowia, sądom (również dyscyplinarnym), prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
 8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 11. komisjom lekarskim, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim ABW lub AW,
 12. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (w zakresie prowadzonego postępowania),
 14. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzenia medycznych,
 15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 16. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Kwestia dostępu do dokumentacji medycznej wbrew pozorom nie jest łatwym i prostym tematem. Udzielenie dostępu do dokumentacji osobie do tego nieuprawnionej może wywołać różne konsekwencje prawne – ale o tym w jednym z kolejnych wpisów.

A czy Wam zdarzyły się problemy związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej? Dajcie znać w komentarzach.

*****

Czytaj także https://prawowgabinecielekarskim.pl/co-zawiera-dokumentacja-medyczna/

Czytaj także https://prawowgabinecielekarskim.pl/dokumentacja-medyczna-w-gabinecie-lekarskim/

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: