Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Jakie są kary umowne nakładane przez NFZ

Katarzyna Zalewska07 marca 2022Komentarze (1)

W ostatnim czasie przybliżyłam Wam materię trybów zawierania umów z NFZ (poznasz je tutaj).

Dziś chcę przekazać trochę wiedzy na temat kar umownych w umowach dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Kary umowne nakładane przez NFZ

Uregulowano je w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ (zarówno Prezes jak i dyrektor oddziału) nakłada karę umowną, gdy nie wykonano umowy lub wykonano ją nienależycie z uwagi na przyczyny leżące po stronie świadczeniodawcy.

Wysokość kary umownej ustala się w oparciu o rodzaj oraz wagę stwierdzonych nieprawidłowości. Przy czym, każde następne naruszenie może skutkować nałożeniem wyższej kary.

Nałożenie kary umownej często jest wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowo rozporządzenie przyznaje Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

NFZ wzywa do uiszczenia kary umownej poprzez wystosowanie względem świadczeniodawcy wezwania do zapłaty i wskazania terminu wynoszącego 14 dni.

kary umowne nakladane przez NFZ

Czy NFZ ma swoje stawki kar umownych?

Owszem, Narodowy Fundusz Zdrowia określa stawki kar umownych za dane kategorie niewykonania umowy lub niezgodnego z jej treścią wykonania umowy.

Zapoznasz się z nimi w rozporządzeniu MZ, o który wspomniałam, w rozdziale 4 (zobacz treść przepisów).

Wysokość kar umownych

Kara umowna do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy za każde stwierdzone naruszenie jest naliczana w przypadku:

 • obciążenia świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji kosztami leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w ustawie;
 • utrudniania czynności kontrolnych;
 • pobierania nienależnych opłat od świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji za świadczenia będące przedmiotem umowy;
 • nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń;
 • niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych;
 • udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub umowie.

Kara umowna do 1% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy za każde stwierdzone naruszenie zostanie nałożona w sytuacji:

 • nieudzielania świadczeń w czasie lub miejscu ustalonym w umowie;
 • udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione/nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny;
 • przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznych, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych;
 • gdy świadczeniodawca przedstawi dane niezgodne ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz ustalał stawkę ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Taka sama stawka obowiązuje za każdy rodzaj stwierdzonego naruszenia, którym może być:

 • nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób naruszających przepisy prawa;
 • nieprzekazywania w terminie i zgodnie ze stanem faktycznym (danych dot. list oczekujących, informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia);
 • niewykonania obowiązków dot. rejestracji świadczeniobiorców;
 • gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumentacji w sposób naruszający przepisy prawa;
 • niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń;
 • nieumieszczenia znaku graficznego NFZ;
 • nieprzekazania w terminie i zgodnie ze stanem faktycznym informacji dotyczących planowanej przerwy w udzielaniu świadczeń jak też w przypadku zamiaru dokonania zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności.

Czy NFZ rzeczywiście korzysta z możliwości nakładania kar umownych?

Pewnie kojarzycie głośny w ostatnich czasach i opisywany w mediach przypadek, w którym lekarze zostali ukarani przez NFZ, ponieważ przepisywali dzieciom refundowane mleko.

Zdaniem Funduszu nie było ku temu podstaw i korzystając z możliwości, które daje rozporządzenie NFZ obarczył ich karą umowną [Tutaj możecie przeczytać ten artykuł].

NFZ ma duże możliwości nakładania kar umownych, ale istnieją również możliwości do kwestionowania nałożonych kar.

Kary umowne nakładane przez NFZ na różnych podstaw to w pewien sposób niewyczerpany temat rozważań. Dlatego zagości na dłużej na łamach bloga.

Katarzyna Zalewska
radca prawny

***

Przyda Ci się: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: kara umowna, NFZ, umowa z NFZ, kara na lekarza, kara na gabinet

***

Zawieranie umowy z NFZ

Część gabinetów lekarskich łączy świadczenie odpłatnych usług dla pacjentów z wykonywaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego dziś przedstawię Ci dokładnie, jak przebiega zawieranie umowy z NFZ.

Nie jest to proces skomplikowany, ale pewne rzeczy powinieneś wiedzieć, jeśli prowadzisz własną placówkę zdrowia, czy po prostu gabinet lekarski.

Możliwa jest między innymi … [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: