Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Rokowania

Dziś zajmę się omówieniem rokowań, które są kolejnym oprócz konkursu ofert trybem zawarcia umowy z NFZ.

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Rokowania

To tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w którym prowadzi się postępowanie w sprawie ustalenia ceny, liczby świadczeń opieki zdrowotnej i warunków ich udzielania.

Liczba świadczeniodawców ma zapewnić wybór najkorzystniejszej oferty lub większej liczby ofert oraz sprawy przebieg postępowania.

Liczba tych ofert ma być nie mniejsza niż 3. Chyba że ze względu na specjalistyczny charakter świadczeń opieki zdrowotnej bądź ograniczoną dostępność do świadczeń jest mniej świadczeniodawców mogących ich udzielać.

W jakich przypadkach przeprowadza się rokowania?

W ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wymieniono kilka przesłanek przeprowadzania rokowań.

Pierwszym przypadkiem jest wcześniejsze unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert. Jest to możliwe, gdy szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umowy są takie same jak w konkursie ofert.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Drugą sytuacją jest konieczność pilnego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie można było przewidzieć wcześniej.

Natomiast trzecią przesłanką rokowań jest ograniczona liczba świadczeniodawców, nie większa niż 5, mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem postępowania w sprawie zawarcia umów.

Kto może brać udział w rokowaniach?

W przypadku, w którym rokowania zastosowano w wyniku unieważnienia przetargu, do udziału w nich zaprasza się świadczeniodawców, których oferty nie zostały odrzucone w przetargu.

W pozostałych sytuacjach wymienionych wcześniej przeze mnie do rokowań zaprasza się świadczeniodawców mogących udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnych z przedmiotem postępowania.

Rokowania również dzielą się na część jawną oraz niejawną, do których stosuje się przepisy dot. konkursu ofert.

Co jeszcze warto wiedzieć o rokowaniach?

Warto wspomnieć jeszcze o treści art. 154 ust. 7 ustawy, który wskazuje na możliwość zawarcia umowy w toku rokowań.

Otóż w przypadku uwzględniania odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane odwołanie.

Wyjątkiem jest takie postanowienie ogłoszenia, który wskazuje, że umowę zawiera się z jedynym świadczeniodawcą na konkretnym obszarze.

Jednak również to rozwiązanie budzi czasem sporo kontrowersji, które kończą się na sali sądowej.

Wątpliwości budzi rozumienie tego przepisu, a zwłaszcza skutek uwzględnienia odwołania.

W tej sprawie jasno wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 września 2018 r., II GSK 1199/18. W każdym przypadku, gdy dochodzi do uchylenia decyzji wydanej w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest to równoznaczne z uwzględnieniem odwołania, co w konsekwencji powoduje konieczność zastosowania art. 154 ust. 7 ustawy.

Jeżeli macie pytania dotyczące rokowań dajcie znać w komentarzach:)

Katarzyna Zalewska
prawnik

***

Pozostałe artykuły dotyczące Unowy z NFZ:

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ

Jak podpisać umowę z NFZ

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Słowa kluczowe: Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy z NFZ, numer umowy z nfz, ogólne warunki zawierania umów z nfz, podpisanie umowy z nfz

***

Umowa o świadczenie usług medycznych

Wydaje się, że strony umowy o świadczenie usług medycznych są oczywiste, czyli lekarz oraz pacjent.

Tak jest w modelowej relacji. Jednak trzeba pamiętać, że stronami takiej umowy może być lekarz i np. przedstawiciel ustawowy (rodzice w przypadku dzieci), opiekun, kurator lub opiekun faktyczny.

Na marginesie, stroną umowy może być np. ubezpieczyciel (w ramach pakietów medycznych) bądź pracodawca…. [Czytaj dalej…]