Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem adwokatem i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Jakie są środki odwoławcze w postępowaniu prowadzonym przez NFZ?

Dziś czas na kwestię dotyczącą tego, jakie są środki odwoławcze w postępowaniu prowadzonym przez NFZ. Wyniki konkursu ofert lub rokowań nie zawsze będą dla Ciebie korzystne, dlatego przedstawiam środki, które możecie wykorzystać.

Kiedy przysługuje Ci prawo do skorzystania ze środków odwoławczych?

Prawo do skorzystania z tych środków przysługuje Ci, gdy Twój interes prawny doznał uszczerbku. Uszczerbek ma być rezultatem naruszenia przez NFZ zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy.

Tu trzeba zwrócić uwagę na dwa ważne pojęcia:

  • interes prawny, oraz
  • naruszenie zasad.

Interes prawny należy w tym postępowaniu rozważać jako związek między normami prawa materialnego a sytuacją prawną danego podmiotu.

Naruszenie zasad dotyczy przypadku, gdy NFZ łamie reguły danego postępowania.

Warty uwagi jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 14 września 2017 r., II SA/Go 627/17.

Zadaniem organu NFZ, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania administracyjnego […] jest ustalenie, czy postępowanie konkursowe przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz zasad równego traktowania świadczeniodawców.

Oznacza to, że nie chodzi jedynie o zbadanie czy nie zostały naruszone wymagania formalnoprawne, ale również po wyjaśnieniu tej podstawowej kwestii, czy nie naruszono wymienionych zasad w znaczeniu materialnym przez nierównoprawne stosowanie kryteriów przyjętych jako podstawa dokonanych ocen. […] lecz dokonanie przez organ kontroli tego postępowania pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów prawa, poprzez ustosunkowanie się do zgłoszonych zarzutów, ale także zbadanie stanu faktycznego sprawy w takim zakresie, który mógł mieć wpływ na uszczerbek interesu prawnego rozumiany jako uszczerbek w możliwości wyboru lepszej oferty.

Jakich kwestii nie możesz kwestionować przy użyciu środków odwoławczych?

Środków odwoławczych nie możesz wykorzystać, aby:

  • podważyć wybór trybu postępowania;
  • w zakresie niedokonania wyboru świadczeniodawcy;
  • unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy.

Jakie są rodzaje środków odwoławczych

Wśród środków odwoławczych, z których możesz skorzystać odwołując się należy wymienić:

  • protest
  • odwołanie
  • skargę do sądu administracyjnego.

PROTEST

Możesz go złożyć do chwili zakończenia postępowania. Składasz go, co bardzo istotne do komisji konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Możesz go złożyć zarówno w przypadku konkursu ofert oraz rokowań. Do chwili rozpoznania protestu postępowanie ulega zawieszeniu. Postępowanie nie zostanie zawieszone, gdy protest jest bezzasadny (czyli taki, z którego wynika, że nie ma on jakichkolwiek podstaw).

Komisja ma 7 dni od dnia otrzymania protestu, aby go rozpatrzeć i rozstrzygnąć. Składający protest otrzymuje pisemną informację. Nawet w przypadku nieuwzględnienia protestu komisja uzasadnia swe stanowisko.

Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu publikuje się na tablicy ogłoszeń i stronie www NFZ.

Jeżeli Twój protest będzie skuteczny, komisja powtórzy zaskarżoną czynność.

ODWOŁANIE

Możesz je złożyć do Prezesa NFZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach postępowaniach. Dla osoby odwołującej się służy zmianie wyników postępowania.

Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania. W przypadku wniesienia odwołania umowa nie zawiera się dopóki nie zakończy się postępowanie odwoławcze.

Strony postępowania odwoławczego to organ i odwołujący się, ale także uczestnicy postępowania, których oferty zostały wybrane.

Gdy Twoje odwołanie zostanie uwzględnione wówczas przeprowadzane są z Tobą rokowania. Gdy umowa miała być zawarta z jednym gabinetem na danym obszarze, wówczas postępowanie jest przeprowadzane ponownie.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Przysługuje w sprawach, w której wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przyniósł rezultatu.

Skarga jest wnoszona dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia opisanych w ustawie.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji dyrektora oddziału. Wówczas to sąd administracyjny rozstrzyga sprawę.

*****

Przedstawiłam Ci pigułkę informacji dotyczących tego jakie są środki odwoławcze w postępowaniu prowadzonym przez NFZ.

Musisz pamiętać, że każda sprawa wymaga indywidualnego rozwiązania.

Jeżeli masz pytania związane ze środkami odwoławczymi daj znać w komentarzu.

Katarzyna Zalewska
prawnik

***

Przyda Ci się: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy.

Słowa kluczowe: NFZ, środki odwoławcze, odwołanie od decyzji NFZ, protest, sąd administracyjny, skarga

***

Umowa o świadczenie usług medycznych

Dziś na warsztat trafia umowa o świadczenie usług medycznych. W poprzednim wpisie wskazałam w jaki sposób można interpretować relację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Wyjaśniłam także, czy lekarz może odpowiadać za rezultat leczenia.

Teraz czas omówić kwestię umowy o świadczenie usług medycznych.

Czy zawierać taką umowę, co w niej zawrzeć? Czy zawsze potrzebna jest forma pisemna? … [Czytaj dalej…]