Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Katarzyna Zalewska06 marca 2021Komentarze (0)

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest z punktu widzenia prowadzenia praktyki lekarskiej bardzo ważny. Od dokonania wpisu w tym Rejestrze uzależniono prowadzenie praktyki lekarskiej. Dlatego dziś poświęcimy uwagę Rejestrowi.

Kto prowadzi Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Organem właściwym do prowadzenia Rejestru jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza.

Jakie dane zawiera wniosek o wpis do Rejestru?

Lekarz, który chce wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej we wniosku musi zawrzeć następujące dane:

 1. imię i nazwisko lekarza,
 2. numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,
 3. formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (także w odniesieniu do art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
 4. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej (także w odniesieniu do art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej,
 6. adres do korespondencji,
 7. posiadane specjalizacje.

Jeżeli zawód lekarza ma być wykonywany w jako grupowa praktyka lekarska należy złożyć wniosek zawierający listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki (wskazując ich imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania), dane osób uprawnionych do ich reprezentowania oraz wskazane w pkt 2-7 powyżej informacje.

Wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania spółki (zawiera on imię i nazwisko tej osoby oraz pełnioną przez nią funkcję).

Oprócz wniosku należy złożyć także oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Dotyczy to danych zawartych we wniosku, jak też znajomości warunków wykonywania działalności leczniczej.

Co ciekawe, oświadczenie odnosi się też do nie wykonywania działalności w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,  aptek oraz pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi.

Musi zostać ono podpisane przez wnioskodawcę.

W jakiej formie składa się wniosek?

Otóż, taki wniosek składa się wyłącznie w postaci elektronicznej, wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP.

Jaki jest czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku?

Organ właściwy do rozpoznania wniosku wynosi 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Warto wiedzieć, że w sytuacji, w której organ nie rozpozna wniosku we wskazanym wyżej terminie, można po upływie 40 dni rozpocząć działalność, wcześniej zawiadamiając o tym organ.

Nie będzie to dotyczyć sytuacji, w której organ wezwał do usunięcia braków.

Czy taki wniosek podlega opłacie?

Wniosek podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Czy odmowa wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest możliwa?

Owszem, organ może odmówić wpisu do Rejestru, w uzasadnionych przypadkach. Zalicza się do nich następujące sytuacje:

 1. wydanie prawomocnego orzeczenia zakazującego wnioskodawcy wykonywanie działalności objętej wpisem,
 2. podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z Rejestru (z uwagi na niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie, rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności, niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 3. z uwagi na brak spełnienia warunków, o których mowa w art. 18 ustawy o działalności leczniczej;
 4. prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (również w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych, aptek, punktów aptecznych, pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi)

Wpis do Rejestru jest podstawowym warunkiem prowadzenia gabinetu lekarskiego – bez niego nie będzie możliwe udzielanie pomocy pacjentom. Jeżeli macie Państwo pytania do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i zasad wpisu do niego, zapraszam do kontaktu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Zalewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: