Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Zgodnie z obietnicą dziś na warsztat trafia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jest to jeden z trybów, w których możesz starać się o kontrakt z NFZ. Szczegóły tego trybu poniżej:)

To podstawowy tryb, w którym NFZ wybiera podmioty mające udzielać świadczeń zdrowotnych. Jego adresatami jest nieograniczona liczba adresatów.

Zasady ogłaszania konkursu oraz jego treść

Ogłoszenie o konkursie ofert możesz znaleźć na stronie internetowej centrali lub oddziału NFZ. Zawiera ono następujące elementy:

 1. adres siedziby centrali bądź oddziału NFZ oraz adres e-mail;
 2. datę ogłoszenia o postępowaniu, kod nadany przez Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału;
 3. określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
 4. określenie obszaru terytorialnego, dla którego przeprowadzane jest postępowanie;
 5. wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania zgodnie z planem finansowym NFZ i planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej;
 6. warunki zawierania i realizacji umów;
 7. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów na świadczenie usług zdrowotnych, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 8. wiadomości dotyczące miejsca i terminu składania ofert na konkurs nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 9. informacje o miejscu i terminie otwarcia ofert;
 10. miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 11. zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 12. informację o możliwości składania protestów.

Ofertę konkursową można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria oceny podczas konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Cena nie jest jedynym kryterium, które może zostać wzięte pod uwagę przez komisję konkursową. Wręcz przeciwnie, zbyt niska cena może zwrócić szczególną uwagę komisji. Wzbudzi wątpliwości czy w ogóle możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Warto pamiętać, że do czynników, które są brane pod uwagę zalicza się także rozwiązania techniczne i organizacyjne, oszczędność metody wykonania świadczenia opieki zdrowotnej.

Może pojawić się pokusa, by troszkę „podrasować” swoją ofertę. Pytanie jednak czy warto? Otóż, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2019 r., VI SA/Wa 1903/18 jasno wskazano, że Z podaniem nieprawdziwych informacji mamy do czynienia w sytuacji celowego działania oferenta, który mimo świadomości niemożliwości spełnienia warunków, deklaruje taką możliwość. Nie każda nieprawdziwa informacja stanowi podstawę odrzucenia oferty. Nieprawdziwości musi przy tym dotyczyć okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na wynik postępowania. Okolicznościami takimi będą przykładowo nieprawdziwe informacje dotyczące posiadanego potencjału kadrowego lub sprzętowego. Będzie nimi również fakt zatajenia innych okoliczności mogących rzutować na wynik postępowania.

Ryzyko takiego działania może wynikać nie tylko z tego, że w rzeczywistości nie będziecie w stanie wywiązać się z kontraktu. Ale także z tego, że inny oferent może podważyć wybór, co będzie wiązać się ze sporymi problemami.

Etapy konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych składa się z dwóch etapów jawnego oraz niejawnego.

W części jawnej komisja konkursowa w obecności oferentów dokonuje stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert. Następnie otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z tych ofert spełniają warunki opisane w ustawie. Przyjmuje też do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia bądź oświadczenia.

Po dokonaniu tych czynności komisja może:

 • wybrać ofertę lub oferty, które są najkorzystniejsze albo
 • nie dokonać wyboru żadnej oferty, gdy nie przedstawiają one możliwości właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zwracam Waszą uwagę na to, że w części niejawnej konkursu można przeprowadzić negocjacje z oferentami, aby ustalić liczbę planowanych świadczeń czy też ich cenę. Takie negocjacje mają być prowadzone z co najmniej dwoma oferentami.

Jak wspomniałam konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych to podstawowy tryb. Jednak nie kończę na tym swojej opowieści jak można zawrzeć umowę z NFZ, bo już w następnym wpisie przedstawię czym są rokowania oraz jakie są ich zasady.

Jeżeli macie pytania dotyczące konkursu ofert, piszcie w komentarzach:) Uprzedzając, na pewno poruszę temat środków odwoławczych, więc śledźcie kolejne wpisy:)

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w Twojej sprawie? Napisz do mnie k.zalewska@radcazalewska.pl

Zawieranie umowy z NFZ

Katarzyna Zalewska21 lutego 2022Komentarze (0)

Część gabinetów lekarskich łączy świadczenie odpłatnych usług dla pacjentów z wykonywaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego dziś przedstawię Ci dokładnie, jak przebiega zawieranie umowy z NFZ.

Nie jest to proces skomplikowany, ale pewne rzeczy powinieneś wiedzieć, jeśli prowadzisz własną placówkę zdrowia, czy po prostu gabinet lekarski.

Możliwa jest między innymi:

 • umowa z nfz na recepty refundowane
 • umowa z nfz na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • umowa z nfz na transport sanitarny
 • umowa z nfz na refundację leków
 • umowa z nfz na świadczenie usług
 • umowa z nfz na recepty pro auctore

Umowę z Funduszem możesz zawrzeć jako lekarz, a także jako fizjoterapeuta.

W dalszej części artykuły przeczytasz o tym, jak krok po kroku zawrzeć umowę z NFZ, kiedy możesz się zawrzeć, a także zobaczysz, skąd możesz się dowiedzieć o możliwości zawarcia takiej umowy.

Artykuł przeczytasz tutaj>>

***

Umowa o świadczenie usług medycznych

Wydaje się, że strony umowy o świadczenie usług medycznych są oczywiste, czyli lekarz oraz pacjent.

Tak jest w modelowej relacji. Jednak trzeba pamiętać, że stronami takiej umowy może być lekarz i np. przedstawiciel ustawowy (rodzice w przypadku dzieci), opiekun, kurator lub opiekun faktyczny.

Na marginesie, stroną umowy może być np. ubezpieczyciel (w ramach pakietów medycznych) bądź pracodawca. Wtedy takie umowy zawiera się na rzecz osoby trzeciej, którą… [Czytaj dalej…]

„Przekształcenia czas zacząć” – krzyknął Podkomorzy! (oczywiście na myśli miał przekształcenie gabinetu a umowa z NFZ😂)

Ok, wiem, że w „Panu Tadeuszu” była mowa o Polonezie a Podkomorzy żył w czasach, gdzie trudno było mówić o gabinetach lekarskich, ale gdyby żył to w tych warunkach na pewno by tak powiedział. Liczba przekształceń form prowadzenia działalności gospodarczej również w branży medycznej jest bardzo duża.

W ferworze walki z Nowym Ładem, który okazał się sukcesem trudnym do udźwignięcia jedna kwestia jest bardzo ważna. Czy i jak przekształcenie formy prowadzenia gabinetu lekarskiego wpływa na umowę z NFZ?

Na wstępie uprzedzam będzie długo i potworrrnie nudno, ale warto!

Żeby przekształcenie nie kończyło się kubłem zimnej wody w postaci utraty umowy z NFZ!

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ

Dopóki nie weszła w życie flagowa reforma podatków, niewiele osób – również w branży medycznej zastanawiało się nad optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ale czasy mamy takie jakie mamy, więc trzeba ruszyć głową. Przekształcając formę prowadzenia gabinetu lekarskiego i mając podpisaną umowę z NFZ musisz pamiętać o jednym. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wiąże zupełnie różne skutki z przekształceniami gabinetu lekarskiego.

W zależności od sposobu przekształcenia trzeba będzie:

 • dokonać zawiadomienia o przekształceniu;
 • uzyskać zgodę na przeniesienie umowy z NFZ na przekształcony podmiot.

Kiedy wystarczające jest zawiadomienie o przekształceniu?

Zawiadomienie o przekształceniu gabinetu lekarskiego będzie wystarczające w przypadku sukcesji generalnej. Skomplikowane? Chodzi o taką sytuację, w której wszystkie prawa i obowiązki są przejmowane przez kolejny podmiot. Aby wyjaśnić to na konkretach podam przykłady, w których wystarczy zawiadomienie:

 1. łączenie, podział, przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 2. przekształcenia w ramach kodeksu spółek handlowych (ich skutkiem jest następstwo prawne właśnie pod tytułem ogólnym). Wśród nich można wymienić przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, czy przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Oznacza to, że w takim przypadku, składasz zawiadomienie i sprawę można uznać za zamkniętą.

Zapytasz, no dobrze, tylko ja mam inną koncepcję, a wykonywać umowę z NFZ ma inny podmiot. Co teraz?

Zgoda na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ

Jeżeli powstaje zupełnie nowy podmiot, który miałby wykonywać umowę z NFZ, trzeba będzie dokonać umowy cesji, która wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy czym nowy podmiot musi posiadać status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy, do której link macie powyżej. Musi także spełniać warunki wymagane dla świadczeniodawców opisane w art. 31d [Tutaj możesz znaleźć ten przepis]. Istotna będzie tożsamość miejsca, personelu oraz sprzętu poprzedniego i nowego podmiotu. Zmiana podmiotu nie może prowadzić do zmiany parametrów podlegających ocenie przy wyborze oferty.

To nie wszytko. Bo teraz przechodzę do tego co wszyscy prawnicy lubią najbardziej. Mianowicie niekończącej się listy dokumentów. Oto ona:

 • odpis z KRS/CEIDG;
 • zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy;
 • umowa OC;
 • umowa cesji;
 • dokumenty wskazujące sposób przekazania potencjału (mają wykazać, że po zmianie podmiotu nie zmienią się parametry merytoryczne oraz opis różnic w potencjale jeśli takie zajdą);
 • umowy z podwykonawcami (NFZ może ich skontrolować) lub oświadczenie, że takie umowy nie będą zawierane;
 • tytuł prawny do lokalu, w którym będą udzielane świadczenia.

Ale, bardzo istotne jest przeanalizowanie Twojej umowy z NFZ oraz warunków oferty, bo może się okazać, że w tym zakresie zawiera odmienne postanowienia.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Odmienne czyli jakie?

Ano takie, które wyłączają obowiązek uzyskania zgody przez Prezesa NFZ na dokonanie takiej zmiany.

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ mogą sprawić sporo problemów, jeśli przed podjęciem działań nie przemyślisz wszystkich za i przeciw. Tym wpisem nie namawiam Cię do unikania zmian, ale do tego, żeby gruntownie je przemyśleć i mieć na uwadze skutki jakie są z nimi związane.

Co proponuję?

Najpierw zastanów się jaka forma prowadzenia gabinetu lekarskiego będzie dla Ciebie odpowiednia [rozmowę dotyczącą np. spółki z o.o. znajdziesz tutaj]. Potem dokładnie sprawdź treść swojej umowy z NFZ. Dopiero wtedy, po analizie swojej sytuacji podejmij decyzję.

W tym kontekście powiedzenie śpiesz się powoli naprawdę ma znaczenie!

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim to ostatnimi czasy gorący temat zarówno dla lekarzy jak i dla prawników.

Coraz bardziej powszechne jest przeprowadzenie zabiegów medycyny estetycznej – również bez posiadania ku temu stosownych kwalifikacji w tej mierze. Jak sami widzicie dziś na tapet biorę temat kontrowersyjny, ale z takimi także trzeba się zmierzyć.

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim, dokładniej stomatologicznym

Zapewne znacie kazus zakończony postanowieniem Sądu Najwyższego z 26 maja 2021 r. I KK 23/21 [Tutaj możesz przeczytać całe uzasadnienie]. Sprawa dotyczyła zabiegu powiększania piersi przeprowadzonego przez stomatolog nie mającą do tego uprawnień. Sąd Najwyższy poczynił kilka ważnych uwag na gruncie tej sprawy. Mianowicie, wskazał że:

 • Naruszenie zasad deontologii zawodowej przez lekarza czy lekarza dentystę może nastąpić nie tylko w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej. Może nastąpić również w związku z innymi aktywnościami uznanymi przez ustawodawcę za „wykonywanie zawodu lekarza”.
 • Sąd I instancji odwołując się do treści dokumentu, jak też mając na uwadze opinię biegłego lekarza J. S., specjalisty chirurgii plastycznej, stwierdzającą, że zabieg mógł być wykonywany wyłącznie przez lekarza, ale nie przez lekarza dentystę. Wspomniane wytyczne dotyczące stosowania preparatu jednoznacznie wskazywały na jedno. Że mogą go aplikować „wyłącznie specjaliści posiadający odpowiednie certyfikaty, którzy mają właściwe kwalifikacje zgodnie z lokalnymi regulacjami”. Jak podkreślił Naczelny Sąd Lekarski, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, obszarem działania lekarza dentysty pozostają zęby, część twarzowa czaszki i okolice przyległe. Wobec tego ograniczenia przedmiotowego obwiniona jako lekarz dentysta nie posiadała kwalifikacji do działania poza wskazanym obszarem.

Tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli kwestii regulacji medycyny estetycznej, a przede wszystkim uprawnień do przeprowadzania zabiegu z tego zakresu. Przy czym od razu zastrzegam, że problem medycyny estetycznej nie ogranicza się wyłącznie do gabinetów lekarskich.

Wręcz przeciwnie to palący problem.

Zdarzają się przypadki wykonywania takich zabiegów w gabinetach kosmetycznych bądź kosmetologicznych przez osoby nie mające kwalifikacji. Dopóki wszystko się udaje, nikt nie podejmuje tematu, ale zawsze wszystko jest do czasu…

Naczelna Rada Lekarska podejmuje uchwały i stanowiska…

Naczelna Rada Lekarska dostrzega problem i podejmuje dość zdecydowane kroki, czego przykładem może być uchwala nr 3/22/VIII z 28 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy. Ale zanim przejdę do tej uchwały chciałabym zwrócić uwagę na stanowisko nr 1/21/VIII NRL z 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia definicji medycyny estetycznej.

Otóż Naczelna Rada Lekarska dostrzega zagrożenie, które może wynikać z faktu przeprowadzania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Istotna jest także kwestia odpowiedzialności zawodowej lekarzy podejmujących się takich zabiegów.

Zdaniem NRL konieczne jest uregulowanie tego, kto może taki zabieg wykonywać, zwłaszcza jeżeli wiąże się on z naruszeniem ciągłości ciała.

Naczelna Rada Lekarska postuluje, aby zabiegi mogli wykonywać tylko praktycy posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu danego zabiegu. Dąży do tego, aby takie zabiegi mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści. Jest ważne również ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków.

Pomysł nie jest zły, choć wywoła falę krytyki ze strony osób wykonujących zawód kosmetyczki lub kosmetologa.

Wracając do podjętej uchwały, utrudnia o ile uniemożliwia szkolenie właśnie tych osób przez lekarzy i lekarzy dentystów. Uchwała wprost wskazuje, że lekarz, lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych będących przedmiotem szkolenia.

W uzasadnieniu jasno wskazano, że ten zakaz wiązany jest z prowadzeniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Czy naprawdę warto regulować kwestię medycyny estetycznej?

Patrząc na to z prawnego punktu widzenia tak. I już przedstawiam swoje racje.

Po pierwsze, jako lekarze musicie pamiętać, że standardowe OC nie obejmuje zdarzeń, które wystąpią podczas wykonywania zabiegów medycyny estetycznej bez wyraźnego wskazania medycznego. Więc będziecie odpowiadać za ewentualne powikłania i ich skutki z własnej kieszeni.

Po drugie, coraz częstsze są sytuacje, w których osoba chcąca poprawić swoją urodę trafia do osoby, która nie ma kwalifikacji, a usuwanie powikłań bywa kosztowne i czasochłonne. Może też powodować dodatkowe komplikacje zdrowotne. Tak więc z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej jaką mogą ponosić lekarze wyjaśnienie tej kwestii jest naprawdę potrzebne.

Zdaję sobie sprawę, że mój punkt widzenia może nie spodobać się osobom wykonującym zabiegi medycyny estetycznej bez posiadania kwalifikacji, ale z wieloletnią praktyką. Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku sprawy sądowej będą liczyć się dowody w postaci dokumentów itp. Wtedy sytuacja może nie być już tak korzystna.

*****

Medycyna estetyczna w gabinecie lekarskim była i będzie niejednokrotnie przedmiotem wielu orzeczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania takich zabiegów warto przemyśleć czy korzyści rzeczywiście przeważają nad potencjalnymi problemami.

Dajcie znać jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii?

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w Twojej sprawie? Napisz do mnie k.zalewska@radcazalewska.pl

*****

Ubezpieczenie OC w gabinecie lekarskim

Ubezpieczenie OC gabinetu lekarskiego jest warunkiem rozpoczęcia działalności leczniczej.

Takie ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych [Czytaj dalej]

Choć w XXI wieku sytuacje, w których po przeprowadzonym zabiegu w organizmie pacjenta pozostaje ciało obce, dla wielu osób mogą być trudne do wyobrażenia, to jednak mają one miejsce. Dlatego warto wiedzieć czy w takim przypadku szpital, w którym doszło do takiego zdarzenia ponosi za to odpowiedzialność, a jeśli tak to na jakiej podstawie.

Dziś omówię pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta.

Na początku należy wskazać, co może być ciałem obcym. To przyrządy, których używa się podczas operacji (np. klamry, igły, sondy lub szczypce), ale również opatrunki (serwety, gaziki, tampony).

Pozostawia się je zwłaszcza podczas operacji przeprowadzanych klasyczną metodą (czyli gdy nie jest wykonywana laparoskopia). Personel medyczny uczestniczący w operacji ma obowiązek dokładnie przeliczyć czy stan narzędzi chirurgicznych oraz materiałów opatrunkowych się zgadza.

Należy także skontrolować pole operacyjne.

Jednak ciągle występują przypadki, w których w ciałach pacjentów są pozostawiane ciała obce.

Pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta

Czy ktoś ponosi odpowiedzialność za taką sytuację? Tak, jest to podmiot leczniczy, a konkretniej personel medyczny uczestniczący w operacji.

Czy można mówić o błędzie medycznym? Nie, gdyż zgodnie z wyrokami sądów oraz piśmiennictwem pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta traktowane jest jako rażące niedbalstwo. Wynika to z braku staranności, a nie z braku wiedzy medycznej.

O tym, iż w ciele pacjenta pozostawiono ciało obce dowiaduje się on, gdy zmaga się z niepokojącymi objawami, podczas badań kontrolnych lub kolejnej operacji. Wówczas istotne jest, aby w dokumentacji medycznej odnotowano fakt, iż np. operacja była konieczna w celu usunięcia pozostawionego ciała obcego.

Pacjent może domagać się roszczenia obejmującego zarówno zadośćuczynienie za cierpienia związane z tą sytuacją oraz odszkodowania, jeżeli poniósł koszty na diagnostykę oraz leczenie.

Z życia wzięte

Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na wydawałoby się rzadki przypadek, a mianowicie pozostawienie ciała obcego podczas leczenia dentystycznego. Będę posiłkować się wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 grudnia 2015 r., II Ca 251/15 (II Ca 251/15 Szczegóły orzeczenia – System Analizy Orzeczeń Sądowych – SAOS), który dotyczy pozostawienia w kanale zębowym ułamanego fragmentu narzędzia dentystycznego, wykorzystywanego do leczenia kanałowego.

Stan faktyczny dotyczył leczenia kanałowego, podczas którego w zębie pacjenta pozostawiono ułamane narzędzie. Tym narzędziem był pilnik do oczyszczania i poszerzania kanału po zatruciu o kształcie choinki. Używa jest we wcześniejszych etapach leczenia kanałowego.

Sąd Okręgowy wskazał, że obowiązkiem lekarza, po spostrzeżeniu że doszło do takiego zdarzenia jest poinformowanie o tym pacjenta. Ale także odnotowanie tego w karcie, jak też podjęcie próby usunięcia tego narzędzia.

Korzystny dla pacjenta wyrok zapadł dopiero w II instancji.

Omówione przypadki oznaczają, że pozostawienie ciał obcych w organizmach pacjentów po przeprowadzonych operacjach pomimo rozwoju medycyny nadal się zdarza. Pacjent powinien jednak zawsze pamiętać o przysługujących mu prawach i z nich korzystać.

Chodzi o zrekompensowanie poniesionego wskutek tego uszczerbek na zdrowiu.

*****

Umowa o świadczenie usług medycznych

Dziś na warsztat trafia umowa o świadczenie usług medycznych. W poprzednim wpisie wskazałam w jaki sposób można interpretować relację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Wyjaśniłam także, czy lekarz może odpowiadać za rezultat leczenia.

Teraz czas omówić kwestię umowy o świadczenie usług medycznych… [Czytaj dalej]