Katarzyna Zalewska

radca prawny

Jestem radcą prawnym i prowadzę kancelarię w Białymstoku. Na co dzień zajmuję się pomocą prawną gabinetom lekarskim, nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce. Pomagam gabinetom lekarskim w taki sposób, aby mogły skupić się wyłącznie na leczeniu pacjentów.
[Więcej >>>]

Otwórz swój gabinet

Zgodnie z obietnicą dziś przyszła kolej na omówienie kolejnych trybów zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mam na myśli tryb wnioskowy i tryb PSZ.

Te tryby różnią się od opisywanych już poprzednio konkursu ofert oraz rokowań.

Zawarcie umowy z NFZ – tryb wnioskowy

Tryb wnioskowy dotyczy zawierania umów ze świadczeniodawcami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w wyroby medyczne. Uwaga, nie dotyczy to podstawowej nocnej opieki zdrowotnej, a także świątecznej opieki zdrowotnej.

W tym trybie nie musisz konkurować z innymi gabinetami, ale wykazujesz, że spełniasz warunki, które umożliwiają Ci zawarcie umowy z NFZ.

Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy oznacza zapewnienie opieki zdrowotnej w jednym z zakresów:

 1. lekarza POZ
 2. pielęgniarki POZ
 3. położnej POZ
 4. transportu sanitarnego.

Czytaj dalej… 

Zawarcie umowy z NFZ – rokowania

Katarzyna Zalewska28 lutego 2022Komentarze (0)

Rokowania są kolejnym oprócz konkursu ofert trybem zawarcia umowy z NFZ. Dziś poruszam właśnie ten temat.

Zawarcie umowy z Nrodowym Funduszem Zrowia – rokowania.

Przypomnę Ci, że zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzedzone jest jednym z następujących trybów, w których wybiera się świadczeniodawców. Tymi trybami są:

 • konkurs ofert;
 • rokowania;
 • tryb PSZ;
 • tryb wnioskowy.

A więc dzisiaj kolej jest na rokowania.

Pamiętaj, że zawieranie umów dotyczących udzielania świadczeń stanowi kompetencję dyrektora właściwego oddziału NFZ. Wykaz tych oddziałów znajdziesz na stronie Funduszu TUTAJ>>

Wcześniej o umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia pisałam tutaj:

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ

Jak podpisać umowę z NFZ

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Polecam Ci lekturę tych artykułów.

I zapraszam do lektury dzisiejszego postu o rokowaniach!

Jeżeli masz pytania dotyczące rokowań daj znać w komentarzach 🙂

Katarzyna Zalewska
radca prawny

***

Formy prowadzenia gabinetu lekarskiego

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Zgodnie z obietnicą dziś na warsztat trafia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jest to jeden z trybów, w których możesz starać się o kontrakt z NFZ. Szczegóły tego trybu poniżej:)

To podstawowy tryb, w którym NFZ wybiera podmioty mające udzielać świadczeń zdrowotnych. Jego adresatami jest nieograniczona liczba adresatów.

Zasady ogłaszania konkursu oraz jego treść

Ogłoszenie o konkursie ofert możesz znaleźć na stronie internetowej centrali lub oddziału NFZ. Zawiera ono następujące elementy:

 1. adres siedziby centrali bądź oddziału NFZ oraz adres e-mail;
 2. datę ogłoszenia o postępowaniu, kod nadany przez Prezesa NFZ albo dyrektora oddziału;
 3. określenie wartości i przedmiotu zamówienia;
 4. określenie obszaru terytorialnego, dla którego przeprowadzane jest postępowanie;
 5. wskazanie maksymalnej liczby umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu tego postępowania zgodnie z planem finansowym NFZ i planem zakupu świadczeń opieki zdrowotnej;
 6. warunki zawierania i realizacji umów;
 7. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów na świadczenie usług zdrowotnych, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 8. wiadomości dotyczące miejsca i terminu składania ofert na konkurs nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o postępowaniu;
 9. informacje o miejscu i terminie otwarcia ofert;
 10. miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 11. zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużania terminu składania ofert, zmiany terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;
 12. informację o możliwości składania protestów.

Ofertę konkursową można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria oceny podczas konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Cena nie jest jedynym kryterium, które może zostać wzięte pod uwagę przez komisję konkursową. Wręcz przeciwnie, zbyt niska cena może zwrócić szczególną uwagę komisji. Wzbudzi wątpliwości czy w ogóle możliwe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Warto pamiętać, że do czynników, które są brane pod uwagę zalicza się także rozwiązania techniczne i organizacyjne, oszczędność metody wykonania świadczenia opieki zdrowotnej.

Może pojawić się pokusa, by troszkę „podrasować” swoją ofertę. Pytanie jednak czy warto? Otóż, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2019 r., VI SA/Wa 1903/18 jasno wskazano, że Z podaniem nieprawdziwych informacji mamy do czynienia w sytuacji celowego działania oferenta, który mimo świadomości niemożliwości spełnienia warunków, deklaruje taką możliwość. Nie każda nieprawdziwa informacja stanowi podstawę odrzucenia oferty. Nieprawdziwości musi przy tym dotyczyć okoliczności, które wpływają w jakikolwiek sposób na wynik postępowania. Okolicznościami takimi będą przykładowo nieprawdziwe informacje dotyczące posiadanego potencjału kadrowego lub sprzętowego. Będzie nimi również fakt zatajenia innych okoliczności mogących rzutować na wynik postępowania.

Ryzyko takiego działania może wynikać nie tylko z tego, że w rzeczywistości nie będziecie w stanie wywiązać się z kontraktu. Ale także z tego, że inny oferent może podważyć wybór, co będzie wiązać się ze sporymi problemami.

Etapy konkursu ofert

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych składa się z dwóch etapów jawnego oraz niejawnego.

W części jawnej komisja konkursowa w obecności oferentów dokonuje stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert. Następnie otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z tych ofert spełniają warunki opisane w ustawie. Przyjmuje też do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia bądź oświadczenia.

Po dokonaniu tych czynności komisja może:

 • wybrać ofertę lub oferty, które są najkorzystniejsze albo
 • nie dokonać wyboru żadnej oferty, gdy nie przedstawiają one możliwości właściwego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zwracam Waszą uwagę na to, że w części niejawnej konkursu można przeprowadzić negocjacje z oferentami, aby ustalić liczbę planowanych świadczeń czy też ich cenę. Takie negocjacje mają być prowadzone z co najmniej dwoma oferentami.

Jak wspomniałam konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych to podstawowy tryb. Jednak nie kończę na tym swojej opowieści jak można zawrzeć umowę z NFZ, bo już w następnym wpisie przedstawię czym są rokowania oraz jakie są ich zasady.

Jeżeli macie pytania dotyczące konkursu ofert, piszcie w komentarzach:) Uprzedzając, na pewno poruszę temat środków odwoławczych, więc śledźcie kolejne wpisy:)

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w Twojej sprawie? Napisz do mnie k.zalewska@radcazalewska.pl

Zawieranie umowy z NFZ

Katarzyna Zalewska21 lutego 2022Komentarze (0)

Część gabinetów lekarskich łączy świadczenie odpłatnych usług dla pacjentów z wykonywaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego dziś przedstawię Ci dokładnie, jak przebiega zawieranie umowy z NFZ.

Nie jest to proces skomplikowany, ale pewne rzeczy powinieneś wiedzieć, jeśli prowadzisz własną placówkę zdrowia, czy po prostu gabinet lekarski.

Możliwa jest między innymi:

 • umowa z nfz na recepty refundowane
 • umowa z nfz na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • umowa z nfz na transport sanitarny
 • umowa z nfz na refundację leków
 • umowa z nfz na świadczenie usług
 • umowa z nfz na recepty pro auctore

Umowę z Funduszem możesz zawrzeć jako lekarz, a także jako fizjoterapeuta.

W dalszej części artykuły przeczytasz o tym, jak krok po kroku zawrzeć umowę z NFZ, kiedy możesz się zawrzeć, a także zobaczysz, skąd możesz się dowiedzieć o możliwości zawarcia takiej umowy.

Artykuł przeczytasz tutaj>>

***

Umowa o świadczenie usług medycznych

Wydaje się, że strony umowy o świadczenie usług medycznych są oczywiste, czyli lekarz oraz pacjent.

Tak jest w modelowej relacji. Jednak trzeba pamiętać, że stronami takiej umowy może być lekarz i np. przedstawiciel ustawowy (rodzice w przypadku dzieci), opiekun, kurator lub opiekun faktyczny.

Na marginesie, stroną umowy może być np. ubezpieczyciel (w ramach pakietów medycznych) bądź pracodawca. Wtedy takie umowy zawiera się na rzecz osoby trzeciej, którą… [Czytaj dalej…]

„Przekształcenia czas zacząć” – krzyknął Podkomorzy! (oczywiście na myśli miał przekształcenie gabinetu a umowa z NFZ😂)

Ok, wiem, że w „Panu Tadeuszu” była mowa o Polonezie a Podkomorzy żył w czasach, gdzie trudno było mówić o gabinetach lekarskich, ale gdyby żył to w tych warunkach na pewno by tak powiedział. Liczba przekształceń form prowadzenia działalności gospodarczej również w branży medycznej jest bardzo duża.

W ferworze walki z Nowym Ładem, który okazał się sukcesem trudnym do udźwignięcia jedna kwestia jest bardzo ważna. Czy i jak przekształcenie formy prowadzenia gabinetu lekarskiego wpływa na umowę z NFZ?

Na wstępie uprzedzam będzie długo i potworrrnie nudno, ale warto!

Żeby przekształcenie nie kończyło się kubłem zimnej wody w postaci utraty umowy z NFZ!

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ

Dopóki nie weszła w życie flagowa reforma podatków, niewiele osób – również w branży medycznej zastanawiało się nad optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ale czasy mamy takie jakie mamy, więc trzeba ruszyć głową. Przekształcając formę prowadzenia gabinetu lekarskiego i mając podpisaną umowę z NFZ musisz pamiętać o jednym. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wiąże zupełnie różne skutki z przekształceniami gabinetu lekarskiego.

W zależności od sposobu przekształcenia trzeba będzie:

 • dokonać zawiadomienia o przekształceniu;
 • uzyskać zgodę na przeniesienie umowy z NFZ na przekształcony podmiot.

Kiedy wystarczające jest zawiadomienie o przekształceniu?

Zawiadomienie o przekształceniu gabinetu lekarskiego będzie wystarczające w przypadku sukcesji generalnej. Skomplikowane? Chodzi o taką sytuację, w której wszystkie prawa i obowiązki są przejmowane przez kolejny podmiot. Aby wyjaśnić to na konkretach podam przykłady, w których wystarczy zawiadomienie:

 1. łączenie, podział, przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 2. przekształcenia w ramach kodeksu spółek handlowych (ich skutkiem jest następstwo prawne właśnie pod tytułem ogólnym). Wśród nich można wymienić przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, czy przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Oznacza to, że w takim przypadku, składasz zawiadomienie i sprawę można uznać za zamkniętą.

Zapytasz, no dobrze, tylko ja mam inną koncepcję, a wykonywać umowę z NFZ ma inny podmiot. Co teraz?

Zgoda na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ

Jeżeli powstaje zupełnie nowy podmiot, który miałby wykonywać umowę z NFZ, trzeba będzie dokonać umowy cesji, która wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy czym nowy podmiot musi posiadać status świadczeniodawcy w rozumieniu przepisów wyżej wymienionej ustawy, do której link macie powyżej. Musi także spełniać warunki wymagane dla świadczeniodawców opisane w art. 31d [Tutaj możesz znaleźć ten przepis]. Istotna będzie tożsamość miejsca, personelu oraz sprzętu poprzedniego i nowego podmiotu. Zmiana podmiotu nie może prowadzić do zmiany parametrów podlegających ocenie przy wyborze oferty.

To nie wszytko. Bo teraz przechodzę do tego co wszyscy prawnicy lubią najbardziej. Mianowicie niekończącej się listy dokumentów. Oto ona:

 • odpis z KRS/CEIDG;
 • zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy;
 • umowa OC;
 • umowa cesji;
 • dokumenty wskazujące sposób przekazania potencjału (mają wykazać, że po zmianie podmiotu nie zmienią się parametry merytoryczne oraz opis różnic w potencjale jeśli takie zajdą);
 • umowy z podwykonawcami (NFZ może ich skontrolować) lub oświadczenie, że takie umowy nie będą zawierane;
 • tytuł prawny do lokalu, w którym będą udzielane świadczenia.

Ale, bardzo istotne jest przeanalizowanie Twojej umowy z NFZ oraz warunków oferty, bo może się okazać, że w tym zakresie zawiera odmienne postanowienia.

Jak zalozyc gabinet lekarski

Odmienne czyli jakie?

Ano takie, które wyłączają obowiązek uzyskania zgody przez Prezesa NFZ na dokonanie takiej zmiany.

Przekształcenie gabinetu lekarskiego a umowa z NFZ mogą sprawić sporo problemów, jeśli przed podjęciem działań nie przemyślisz wszystkich za i przeciw. Tym wpisem nie namawiam Cię do unikania zmian, ale do tego, żeby gruntownie je przemyśleć i mieć na uwadze skutki jakie są z nimi związane.

Co proponuję?

Najpierw zastanów się jaka forma prowadzenia gabinetu lekarskiego będzie dla Ciebie odpowiednia [rozmowę dotyczącą np. spółki z o.o. znajdziesz tutaj]. Potem dokładnie sprawdź treść swojej umowy z NFZ. Dopiero wtedy, po analizie swojej sytuacji podejmij decyzję.

W tym kontekście powiedzenie śpiesz się powoli naprawdę ma znaczenie!